Skip to Content

Uvod

Mastercard International Incorporated („Mastercard“ ili „mi“) pruža vam www.mastercard.hr („mrežno mjesto Mastercard“) za vaše osobne informativne, obrazovne i zabavne svrhe. Slobodno pretražujte mrežno mjesto Mastercard, preuzimajte sadržaj s njega i upotrebljavajte ga kako želite. Pristupanjem mrežnom mjestu Mastercard i njegovim korištenjem, prihvaćate sljedeće uvjete upotrebe („uvjeti upotrebe“) bez ograničenja ili uvjeta. Ako se ne slažete s ovim uvjetima upotrebe, nemojte koristiti mrežno mjesto Mastercard.

Pravo na upotrebu sadržaja na mrežnom mjestu

Nudimo vam ograničenu, neobvezujuću, opozivu licenciju za gledanje, dijeljenje, ispis ili preuzimanje bilo kojeg sadržaja s mrežnog mjesta Mastercard za vlastitu upotrebu, kako je opisano u nastavku. Nemate pravo licenciranja, objavljivanja, distribucije, kopiranja, dodjeljivanja, podlicenciranja, prijenosa, prodaje, pripreme izvedenih djela ni druge neosobne upotrebe bilo kojeg sadržaja mrežnog mjesta Mastercard. Nijedan dio bilo kojeg sadržaja ne smije se reproducirati ni u kojem obliku niti uklopiti ni u koji sustav za prikupljanje podataka, elektronički ili mehanički, osim za vašu osobnu upotrebu. Ne možete pristupiti mrežnom mjestu Mastercard niti ga koristiti na bilo koji način koji bi mogao oštetiti ili narušiti mrežno mjesto Mastercard, bilo koji poslužitelj ili mrežu koja je osnova mrežnog mjesta Mastercard, niti ometati ičiju upotrebu mrežnog mjesta. Nudimo vam i ograničeno, opozivo i neobvezujuće pravo na stvaranje hiperveze na mrežno mjesto ili bilo koji njegov sadržaj, sve dok poveznica ne prikazuje Mastercard ili njegove proizvode i usluge, u lažnom, obmanjujućem, pogrdnom ili na drugi način uvredljivom svjetlu ili dok ne implicira da Mastercard djeluje kao sponzor ili pokrovitelj vašeg mrežnog mjesta, stranice ili sadržaja.

Ne smijete koristiti automatizirane sustave (npr. robote, paukove itd.) za pristup mrežnom mjestu. Potvrđujete da nećete prikupljati podatke koji mogu identificirati druge korisnike mrežnog mjesta niti prodavati ili na drugi način koristiti te podatke. Osim ograničenih prava koja se ovdje izričito dodjeljuju, sva prava, vlasništva i udjeli na mrežnom mjestu Mastercard i sav sadržaj koji se na njemu nalazi pridržani su i u vlasništvu su Mastercarda.

MASTERCARD ZADRŽAVA PRAVO BILO KOME USKRATITI PRISTUP SVOJOJ STRANICI BEZ PRETHODNE NAJAVE PO VLASTITOM NAHOĐENJU IZ BILO KOJEG RAZLOGA, UKLJUČUJUĆI KRŠENJE BILO KOJEG OD OVIH UVJETA UPOTREBE, UKLJUČUJUĆI BILO KOJA PRAVA UPOTREBE.

Promjene mrežnog mjesta i uvjeta upotrebe Mastercarda

Mastercard zadržava pravo izmjene ili preinake sadržaja, materijala ili informacija koje se pojavljuju na ovom mrežnom mjestu ili u vezi s njim, uključujući ove uvjete upotrebe, u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. Mastercard može u bilo kojem trenutku revidirati ove uvjete upotrebe ažuriranjem ove objave. Takve su izmjene obvezujuće i stoga biste trebali posjećivati ove stranice kako biste povremeno pregledali trenutačne uvjete upotrebe.

Prava intelektualnog vlasništva

Sadržaj mrežnog mjesta Mastercard zaštićen je primjenjivim zakonima o intelektualnom vlasništvu, a sav je sadržaj u vlasništvu Mastercarda ili ga koristi Mastercard pod licencijom ili uz dopuštenje. Sav tekst, oblikovanje, uključujući, bez ograničenja, odabir, koordinaciju i raspored materijala na mrežnom mjestu Mastercard te slike, grafike, animacije, alati, widgeti, aplikacije, reklame, videozapisi, glazba, zvukovi, članci, kopije, kreativni materijali, fotografije, zaštitni znakovi, žigovi, trgovački nazivi i logotipi te ostali materijali i informacije na ovom mrežnom mjestu podliježu pravima intelektualnog vlasništva Mastercarda, njegovih podružnica i povezanih društava te njihovih davatelja i korisnika licencija (zajednički „sadržaj“). Određene značajke na ovom mrežnom mjestu mogu biti obuhvaćene američkim patentom 6,091,956 ili licencirane u skladu s njim. Te materijale ne smijete kopirati, rekonstruirati, rastavljati, raščlanjivati, modificirati, ponovno objaviti na drugim mrežnim mjestima, uokviriti, stavljati poveznice na njih, promijeniti ili na bilo koji drugi način distribuirati, redistribuirati, licencirati, podlicencirati ili prenijeti u bilo kojem obliku. Nikakav sadržaj na mrežnom mjestu Mastercard neće se tumačiti kao davanje, implicitno, prekluzivno ili na bilo koji drugi način, bilo kakve licencije ili prava za komercijalnu upotrebu bilo kojeg zaštitnog znaka Mastercarda, prava intelektualnog vlasništva ili materijala zaštićenih autorskim pravima bez prethodnog pismenog odobrenja Mastercarda. Zaštitni znakovi, logotipi, trgovački nazivi i žigovi, bilo registrirani ili neregistrirani (zajednički "zaštitni znakovi"), prikazani na mrežnom mjestu Mastercard, zaštitni su znakovi Mastercarda i njegovih neovisnih partnera. Sav sadržaj na mrežnom mjestu Mastercard ne smije se tumačiti kao davanje, implicitno ili na bilo koji drugi način, bilo kakve licencije ili prava na upotrebu bilo kojeg zaštitnog znaka na mrežnom mjestu Mastercard bez pisanog odobrenja Mastercarda ili treće strane koja je u posjedu zaštitnog znaka. Mastercardovi američki zaštitni znakovi

Svaka neovlaštena komercijalna upotreba ovih materijala krši Mastercardova prava intelektualnog vlasništva i podložna je punim zakonskim pravima i pravnim sredstvima Mastercarda.

Pritužbe u vezi s autorskim pravima

Upravljajući mrežnim mjestom, Mastercard može djelovati kao „pružatelj usluga“ (kako je definirano Zakonom o zaštiti autorskih prava u digitalnom tisućljeću, DMCA) i nuditi usluge kao mrežni pružatelj materijala i poveznica na internetske stranice trećih strana. Kao rezultat toga, materijali trećih strana koje Mastercard ne posjeduje ili ne može kontrolirati mogu se prenositi i pohranjivati, njima se može pristupati ili ih na drugi način učiniti dostupnim putem mrežnog mjesta. Mastercard je uspostavio određene zakonski propisane postupke u vezi s navodima o kršenju autorskih prava na mrežnom mjestu i usvojio je politiku trenutačnog uklanjanja bilo kojeg sadržaja ili suspenziju bilo kojeg korisnika za kojeg se utvrdi da je prekršio prava Mastercarda ili treće strane ili je na drugi način prekršio bilo koji zakon ili propis o intelektualnom vlasništvu ili ovaj Ugovor. Ako smatrate da bilo koji materijal dostupan na mrežnom mjestu krši autorska prava, trebali biste obavijestiti Mastercard o kršenju prava prema Zakonu o zaštiti autorskih prava u digitalnom tisućljeću (17 U.S.C. Odjeljak 512. stavak (c) točka 2.). Mastercard će žurno odgovoriti na uklanjanje ili onemogućavanje pristupa materijalu za koji se tvrdi da krši autorska prava i slijedit će postupke navedene u Zakonu o zaštiti autorskih prava u digitalnom tisućljeću (DMCA) kako bi riješio spor između stranke koja obavještava i navodnog kršitelja koji pruža takav sadržaj. Obavijesti o kršenju autorskih prava u skladu sa Zakonom o zaštiti autorskih prava u digitalnom tisućljeću trebali biste uputiti na: Copyright Agent, Mastercard, 2000 Purchase Street, Purchase, NY 10577, za: Law Department ili na copyrightagent@mastercard.com.

  U obavijest uključite sljedeće:
 1. Imenujte autorsko djelo ili drugo intelektualno vlasništvo za koje tvrdite da su prekršena prava;
 2. Imenujte materijal na mrežnom mjestu za koji tvrdite da krši prava, s dovoljno detalja da ga tvrtka Mastercard može pronaći na mrežnom mjestu;
 3. Vaša izjava da sporno korištenje materijala nije odobrio vlasnik autorskih prava, njegov zastupnik ili zakon;
 4. Vaša izjava kojom pod kaznenom odgovornošću potvrđujete da su (a) navedeni podatci u vašoj obavijesti točni i (b) da ste nositelj tog autorskog prava ili ste ovlašteni djelovati u ime tog nositelja;
 5. Vaša adresa, telefonski broj i adresa e-pošte; i
 6. Vaš fizički ili elektronički potpis.

Mastercard može obavijestiti svoje korisnike o bilo kojoj obavijesti o kršenju prava putem opće obavijesti na bilo kojem od svojih mrežnih mjesta, elektroničkom poštom na e-adresu korisnika u svojoj evidenciji ili pisanom komunikacijom poslanom preporučenom poštom na fizičku adresu korisnika u svojoj evidenciji. Ako primite takvu obavijest o kršenju prava, odgovor na pritužbu u pisanom obliku koji sadrži podatke u nastavku možete dostaviti imenovanom zastupniku. Da bi bio učinkovit, odgovor na pritužbu mora biti pisana komunikacija koja uključuje sljedeće:

 1. Vaš fizički ili elektronički potpis;
 2. Naziv materijala koji je uklonjen ili mu je pristup onemogućen te mjesto na kojem se materijal pojavio prije uklanjanja ili onemogućavanja pristupa;
 3. Vašu izjavu kojom pod kaznenom odgovornošću potvrđujete da je materijal uklonjen ili onemogućen zbog pogreške ili pogrešne identifikacije materijala koji se trebao ukloniti ili onemogućiti; i
 4. Vaše ime, fizičku adresu i telefonski broj te izjavu u kojoj pristajete na nadležnost suda za sudsko područje na kojem se nalazi vaša fizička adresa ili, ako je vaša fizička adresa izvan Sjedinjenih Američkih Država, za bilo koje sudsko područje u kojem se mi nalazimo, te da ćete prihvatiti pismenu dostavu od osobe koja je dostavila obavijest o navodnom kršenju materijala ili od njezinog zastupnika.

Interaktivni forumi i grupe te povratne informacije

Podnesci i ponašanje korisnika

Kao korisnik mrežnog mjesta možete slati svoje komentare koji se mogu sastojati od tekstualnog sadržaja i mogućih fotografija, videozapisa, slikovnih datoteka sa zvukom, drugih vrsta sadržaja i poveznica do takvog sadržaja ako to dopušta mrežno mjesto (zajednički nazvano „podnesci korisnika“). Sami ćete biti odgovorni za podneske svojih korisnika i posljedice njihova objavljivanja. U vezi s podnescima korisnika, potvrđujete, zastupate i/ili jamčite da je: podnesak korisnika vaše originalno djelo i da posjedujete ili imate potrebne licencije, prava, suglasnosti i dozvole za upotrebu te ovlašćujete Mastercard da koristi bilo koje i sve podneske korisnika u bilo kojem i svim medijima koji su sada poznati ili ubuduće izmišljeni bez teritorijalnih ili vremenskih ograničenja i bez naknade, te imate svu potrebnu suglasnost za prikupljanje, upotrebu i otkrivanje svih osobnih podataka, slika ili sličnosti koje se nalaze ili prikazuju u bilo kojem i svim podnescima korisnika kako bi se omogućilo uključivanje i upotreba korisničkih podnesaka na način predviđen mrežnim mjestom i ovim Ugovorom. Potvrđujete da nećete, kao dio bilo kojeg korisničkog podneska, predati bilo koji materijal zaštićen autorskim pravima, poslovnom tajnom ili na drugi način podložan vlasničkim pravima treće strane, uključujući prava na privatnost i reklamiranje, osim ako ste vlasnik takvih prava ili imate odobrenje njihova zakonitog vlasnika i potrebne suglasnosti bilo koje osobe čije su osobni podaci sadržani u takvom materijalu za objavljivanje materijala i davanje svih prava Mastercardu. Nadalje, jamčite i izjavljujete da ćete prijaviti postojanje bilo kakvih registracija patenata ili zahtjeva na čekanju koji se na bilo koji način odnose na vas i vaš korisnički podnesak.

Prihvaćate i slažete se da između vas i Mastercarda ne postoji povjerljivi odnos ni obveza tajnosti ili povjerljivosti u vezi s korisničkim podneskom, unatoč bilo kojoj izjavi ili legendi koja govori suprotno o podnesku korisnika i bilo kojim povezanim materijalima.

Vlasništvo i upotreba korisničkih podnesaka

Podnošenjem korisničkog podneska razumijete da Mastercardu dajete neisključivu, trajnu, besplatnu, potpuno plaćenu, neopozivu, prenosivu licenciju (koja se može dati u podlicenciju) za korisnički podnesak (uključujući autorska prava, patent i zakon o zaštitnom znaku), uključujući pravo na uređivanje, promjenu i stvaranje izvedenih djela i bilo kojih koncepata ili ideja sadržanih u korisničkom podnesku, uključujući dokumente, umjetnička djela, izjave, crteže, skice, dokaze, zaslone, fotografije, snimke, scene, glazbene partiture, audiozapise i videozapise, diskove, bilo u tiskanom ili elektroničkom obliku, koje ste proizveli ili stvorili kao dio korisničkog podneska. Licencija koju dajete Mastercardu uključuje pravo Mastercarda i njegovih predstavnika na reprodukciju korisničkog podneska, pripremu ostalih djela pomoću korisničkog podneska, kombiniranje vašeg podneska s drugim radovima i izmjenu, prijevod, distribuciju kopija, prikaz, izvođenje, licenciranje i prijavu za registraciju autorskih prava transformiranog podneska u ime Mastercarda širom svijeta bez ograničenja u bilo kojem mediju koji sada postoji ili bi mogao postojati u budućnosti. Na primjer, gore navedeno dopušta Mastercardu i njegovim predstavnicima da koriste samo određene dijelove vašeg korisničkog podneska, preregistriraju ili izmjenjuju sve audiozapise ili vizualne slike koje pružate, prepisuju podneske korisnika i/ili uključuju druge materijale, bilo stvorene u Mastercardu ili licencirane od drugih, uz vaš podnesak. Ako stvorimo druga djela pomoću korisničkog podneska, ti će radovi biti u našem vlasništvu i mogu se koristiti u skladu s ovim smjernicama te neće biti predmet vašeg odobrenja.

Podnošenjem korisničkog podneska odričete se i suglasni ste da nećete polagati autorska ili „moralna“ prava ili potraživanja koja proizlaze iz naše izmjene podneska ili bilo koje fotografije, snimke, ilustracije, izjave ili drugog djela sadržanog u podnesku. Također pristajete imenovati Mastercard svojim neopozivim opunomoćenikom u vezi s korisničkim podneskom, s pravom izvršenja i dostave svih dokumenata u vaše ime, kako biste omogućili Mastercardu upotrebu korisničkog podneska koji licencirate na bilo koji način koji Mastercard smatra prikladnim za posjedovanje i zaštitu prava na sva izvedena djela stvorena iz vašeg korisničkog podneska i uklonili korisnički podnesak s bilo kojeg drugog mrežnog mjesta ili foruma.

Na zahtjev Mastercarda, izvršit ćete i isporučiti dodatne potvrde za licenciju, koju takvom može smatrati isključivo Mastercard, koja je opravdano neophodna da bi se utvrdila sposobnost Mastercarda za upotrebu korisničkog podneska kako smatra potrebnim i da „moralna prava autora“ ne vrijede pod ovim Uvjetima. Ako Mastercard ne zatraži navedene potvrde licencije kako je navedeno, to se neće smatrati odricanjem od prava Mastercarda i Mastercard ih može naknadno zatražiti.

Podnošenja ili povratne informacije

Povremeno možemo od vas zatražiti povratnu informaciju o mrežnom mjestu Mastercarda i proizvodima i/ili uslugama. Bilo kakvu komunikaciju ili materijal koji prenosite ili objavljujete (a) Mastercard će smatrati nepovjerljivima i nezaštićenima, (b) postat će vlasništvo Mastercarda i Mastercard će od tada i nadalje posjedovati sva prava, vlasništvo i udjele u njima, i (c) Mastercardovi nositelji licencija i podružnice koristit će ih bez ograničenja, po vlastitom nahođenju, bez ikakvih obveza, naknade ili druge odgovornosti prema vama. Takva upotreba može biti u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na reprodukciju, objavljivanje, prijenos, izdavanje, emitiranje i postavljanje u cijelosti ili djelomično, u bilo kojem mediju i na bilo koji način, koji je sada poznat ili će se poslije razviti, na ovom mrežnom mjestu ili inače. Mastercard nije dužan odgovoriti na takvu komunikaciju. Bez obzira na prethodno navedeno, Mastercard održava politiku neprihvaćanja ili razmatranja bilo kakvih kreativnih ideja, prijedloga ili materijala javnosti u vezi sa svojim proizvodima i uslugama („Podnošenja“), pa stoga ne biste trebali slati podneske Mastercardu na bilo kakav način putem ovog mrežnog mjesta ili inače. No, ako nam pošaljete podnesak, unatoč našem zahtjevu da to ne činite, takav će podnesak odmah postati vlasništvo Mastercarda i Mastercard će od tada pa nadalje posjedovati sva prava, vlasništvo i udjele u njemu. Nadalje, Mastercard je slobodan koristiti bilo koji podnesak u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na razvoj i oglašavanje proizvoda i usluga. Mastercard neće biti odgovoran za takvu upotrebu ili otkrivanje takvog podneska ili za bilo kakve sličnosti u podnesku i budućim proizvodima i uslugama Mastercarda.

Trgovci i ponude trgovaca

Trgovci mogu pružiti Mastercardu određene popuste, rabate ili druge pogodnosti (npr. besplatnu poštarinu) na kupnju robe i usluga („ponude“) koje će biti dostupne na mrežnom mjestu Mastercard. Takve ponude podliježu određenim uvjetima i mogu se promijeniti u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. Mastercard neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu kao rezultat bilo kakve interakcije između vas i trgovca u vezi s takvim ponudama. Osim kako je ovdje navedeno, sva pitanja, uključujući, ali ne ograničavajući se na isporuku robe i usluga, povrate i jamstva, jedino su i strogo između vas i određenih trgovaca. Prihvaćate da Mastercard ne podupire niti jamči za trgovce koji su dostupni putem mrežnog mjesta Mastercard ni za ponude koje pružaju.

Nagradne igre

Povremeno vas obavještavamo o određenim nagradnim igrama ili drugim promocijama povezanim s Mastercardom. Sve takve nagradne igre i promocije podliježu službenim pravilima za takve nagradne igre i promocije i svim povezanim primjenjivim zakonima, propisima i statutima.

Sadržaj trećih strana i veze na druga mrežna mjesta

Mrežno mjesto Mastercard može sadržavati sadržaj treće strane i veze na druga mrežna mjesta koja su potpuno neovisna o ovom mrežnom mjestu. Sadržaj i veze treće strane navedene su samo radi korisnika i ne predstavljaju nikakvo Mastercardovo odobrenje, prihvaćanje ili jamstvo. Štoviše, Mastercard nije odgovoran za točnost, potpunost ili pouzdanost podataka treće strane ili proizvoda i usluga koje se nude i prodaju putem bilo kojeg povezanog mrežnog mjesta, a samo vi preuzimate odgovornost za upotrebu podataka treće strane. Bilo koji sporazumi, transakcije ili drugi dogovori sklopljeni između vas i takve treće strane sklapaju se isključivo na vaš vlastiti rizik. Kada kliknete vezu treće strane, napuštate mrežno mjesto Mastercard. Sve osobne podatke koje predajete mrežnom mjestu koje ste otvorili Mastercard neće prikupljati ni kontrolirati, već će podlijegati obavijesti o privatnosti ili uvjetima upotrebe odredišnog mrežnog mjesta. Pogledajte pravila o privatnosti i uvjete upotrebe odredišnog mrežnog mjesta za više informacija o njegovoj praksi glede privatnosti.

Pravila o privatnosti

Mastercard prepoznaje važnost poštivanja privatnosti onih koji posjete naše mrežne stranice i odluče iskoristiti programe i informacije na njima. Globalna obavijest o privatnosti Mastercarda (poveznica u nastavku) pruža pregled onoga što možete očekivati kada se prijavite na neki od naših programa ili jednostavno pretražujete mrežno mjesto Mastercard. Različita ili određena pravila mogu se primjenjivati na stranice specifične za našu zemlju ili određene programe. Pogledajte poveznicu na dnu bilo koje stranice za odgovarajuću verziju naših pravila. Kliknite ovdje da biste pogledali našu Globalnu obavijest o privatnosti.

Odšteta

Pristajete obeštetiti i obraniti Mastercard i njegove poslovne partnere, osoblje i podružnice te ih osloboditi bilo kakve odgovornosti, gubitka, potraživanja i troškova, uključujući razumne odvjetničke naknade i troškove, povezane s kršenjem ovih Uvjeta upotrebe ili upotrebom mrežnog mjesta. Nadoknadit ćete štetu Mastercardu i osloboditi ga bilo koje žalbe, tužbe i postupaka koji proizlaze iz kršenja autorskih prava ili drugog intelektualnog vlasništva ili drugih prava trećih strana sadržanih u vašim korisničkim podnescima i/ili bilo kojeg drugog kršenja zakona ili kršenja ugovornih obveza koje se odnose na korisničke podneske. Nadoknadit ćete štetu Mastercardu i osloboditi ga bilo kakvih žalbi, šteta i troškova koji izravno ili neizravno proizlaze iz upotrebe, raspolaganja, reprodukcije, objavljivanja ili javne komunikacije korisničkog podneska.

Odricanje od jamstava

Iako će Mastercard uložiti razuman trud kako bi osigurao da je sav materijal na ovom mrežnom mjestu točan; ipak, točnost se ne može zajamčiti i Mastercard ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost, cjelovitost ili autentičnost bilo kojih podataka na ovom mrežnom mjestu.

MREŽNO MJESTO MASTERCARD I SAV NJEGOV SADRŽAJ PRUŽAJU VAM SE „KAKVI JESU“ I „KAO DOSTUPNI“, A SVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI IMPLICITNA, OVIM SE ODBACUJU, UKLJUČUJUĆI BILO KAKVO JAMSTVO PRODAJNOSTI, VLASNIŠTVA/NEPOVREĐIVANJA, KVALITETE INFORMACIJA ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. NIJEDNA INFORMACIJA KOJU STE DOBILI OD MASTERCARDA PUTEM MREŽNOG MJESTA NEĆE STVORITI JAMSTVO KOJE OVDJE NIJE IZRIČITO NAVEDENO. BEZ OGRANIČENJA, MASTERCARD ODBACUJE SVA JAMSTVA U VEZI S DOSTUPNOŠĆU OVOG MREŽNOG MJESTA, ODBACUJE SVA JAMSTVA DA ĆE MREŽNO MJESTO MASTERCARD RADITI BEZ GREŠAKA, DA ĆE SE ISPRAVITI NEDOSTACI ILI DA NA MREŽNOM MJESTU MASTERCARD NEMA VIRUSA NI DRUGIH ŠTETNIH KOMPONENTI. UPOTREBA OVE STRANICE NA VAŠ JE RIZIK, SAV SADRŽAJ PREUZET ILI NA DRUGI NAČIN DOBIVEN PUTEM OVE STRANICE NA VAŠ JE RIZIK, A VI STE JEDINI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU NA SVOJEM RAČUNALNOM SUSTAVU ILI ZA GUBITAK PODATAKA KOJI BI MOGAO PROIZAĆI IZ VAŠE UPOTREBE MREŽNOG MJESTA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA ŠTETU NASTALU ZBOG RAČUNALNIH VIRUSA. IMAJTE NA UMU DA SE U NEKIM NADLEŽNOSTIMA MOŽDA NEĆE DOPUSTITI IZUZEĆE IMPLICIRANIH JAMSTAVA, PA SE NEKA OD PRETHODNO NAVEDENIH IZUZEĆA MOŽDA NEĆE ODNOSITI NA VAS.

Odricanje i ograničenje odgovornosti

MASTERCARD ILI NJEGOVE PODRUŽNICE NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNE ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, POSEBNU, KAZNENU, PRIMJERNU, POSLJEDIČNU ILI DRUGU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA IMOVINSKU ŠTETU, GUBITAK UPOTREBE, GUBITAK POSLOVANJA, EKONOMSKI GUBITAK, GUBITAK PODATAKA ILI GUBITAK DOBITI, BEZ OBZIRA NA OBLIK RADNJE (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA UGOVOR, NEMAR ILI DRUGE DELIKTNE RADNJE) KOJI PROIZLAZE IZ VAŠE UPOTREBE ILI PRISTUPA MREŽNOM MJESTU MASTERCARD ILI NJEGOVOM SADRŽAJU, ČAK NI AKO SU POSLOVNI PARTNERI, ZAPOSLENICI, ZASTUPNICI ILI PODRUŽNICE MASTERCARDA OBAVIJEŠTENI O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE ILI GUBITKA. NI U KOJEM SLUČAJU MASTERCARDOVA UKUPNA ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA SVU ŠTETU, GUBITKE I UZROKE SVOJEG DJELOVANJA, BILO U UGOVORU, DELIKTU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA NEMAR), ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN, NEĆE PREMAŠITI IZNOS KOJI STE PLATILI, AKO POSTOJI, ILI ŠESTO DVADESET KUNA (620 HRK) (OVISNO O TOME ŠTO JE MANJE) ZA PRISTUP ILI SUDJELOVANJE U BILO KOJOJ AKTIVNOSTI POVEZANOJ S BILO KOJIM MREŽNIM MJESTOM MASTERCARD. VAŽEĆI ZAKONI MOŽDA NEĆE DOPUSTITI OGRANIČENJE ILI IZUZEĆE ODGOVORNOSTI, SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, STOGA SE PRETHODNO NAVEDENO OGRANIČENJE ILI IZUZEĆE MOŽDA NEĆE ODNOSITI NA VAS.

Neprimjenjivost uvjeta upotrebe na bilo koji ugovor o plaćanju vlasnika kartice Mastercard

Mastercard je vodeća organizacija za platne usluge. Mastercard nije financijska institucija i ne izdaje kreditne, debitne, čekovne ili platne kartice bilo koje vrste. Veza vaše platne kartice s oznakom Mastercard jest veza s bankom ili financijskom institucijom koja je izdaje, a ne izravno s Mastercardom. Sva pitanja ili problemi u vezi s vašom platnom karticom ili računom vlasnika kartice Mastercard trebaju se usmjeriti na banku ili financijsku instituciju koja je izdala vašu karticu, a ne na Mastercard. Iako je Mastercard povezan s vašom bankom koja izdaje kartice ili financijskom institucijom, taj se odnos ne odnosi na pojedinačne vlasnike kartica ili račune platnih kartica.

Mrežnim mjestom Mastercard upravlja Mastercard i njegove podružnice.

Razno

Ovi uvjeti upotrebe shvatit će se, tumačiti i izvoditi isključivo u skladu sa zakonima države New York u Sjedinjenim Američkim Državama, bez provedbi bilo kojih načela sukoba zakona. Izričito se slažete da se bilo koji postupak po zakonu ili načelima pravičnosti koji proizlazi iz ovih uvjeta upotrebe ili se izravno ili neizravno odnosi na njih ili na ovo mrežno mjesto podnosi samo na saveznim ili državnim sudovima u New Yorku. Ovim pristajete i podvrgavate se osobnoj nadležnosti takvih sudova u svrhe bilo kojeg postupka u vezi s mrežnim mjestom Mastercard, vašim pristupom ili upotrebom istog ili ovim uvjetima upotrebe, kao i izvanteritorijalnoj dostavi pismena.

Sadržaj i softver s mrežnog mjesta Mastercard mogu biti podložni američkoj izvoznoj nadležnosti i uvoznoj nadležnosti drugih zemalja. U vezi s upotrebom ovog mrežnog mjesta, isključivo ste vi odgovorni za poštivanje svih primjenjivih zakona o kontroli izvoza, ponovnog izvoza i uvoza te propisa svih primjenjivih nadležnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na zakone Ministarstva trgovine SAD-a, Propise o izvoznoj administraciji, 15 CFR, dijelovi 730 - 774, Propise o međunarodnoj trgovini oružjem, posebne programe ekonomskih sankcija koje provodi Ured za kontrolu strane imovine i zakone o kontroli uvoza i izvoza te propise bilo kojih drugih zemalja. Ne možete, izravno ili neizravno, koristiti, distribuirati, prenositi ili dostavljati sadržaj ili software s ovog mrežnog mjesta, bilo putem izravnog proizvoda ili takvih materijala ili proizvoda, softvera ili drugih tehničkih podataka koji su ugrađeni u sadržaj ili softver s ovog mrežnog mjesta, osim u skladu sa svim primjenjivim zakonima o uvozu i izvozu i propisima svih relevantnih nadležnosti.

Ne možete dodijeliti ove uvjete upotrebe. Mastercard može u bilo kojem trenutku dodijeliti svoja prava i obveze navedene u ovim uvjetima upotrebe. Ako se bilo koji dio ili odredba ovih uvjeta upotrebe smatra nezakonitom, ništavnom, nevažećom ili neprovedivom, taj će se dio smatrati odvojenim od ovih uvjeta upotrebe i neće utjecati na valjanost i izvršenje bilo kojih preostalih odredbi. Osim ovdje predviđenog, ovi uvjeti upotrebe čine cijeli ugovor između vas i Mastercarda koji se odnosi na njihov predmet. Određene odredbe ovih uvjeta upotrebe mogu se zamijeniti ili dodati određenim pravnim obavijestima ili uvjetima koji se nalaze na određenim stranicama, aplikacijama, alatima ili drugim materijalima kojima možete pristupiti na ovom mrežnom mjestu. Ako Mastercard ne uspije provesti bilo koju odredbu ovih uvjeta upotrebe ili bilo kojih dodatnih uvjeta, to se neće smatrati odricanjem od takvih odredbi ni prava na provođenje takve odredbe. Ovi uvjeta upotrebe i svi povezani dokumenti mogu se prihvatiti u elektroničkom obliku (npr. elektroničkim ili drugim načinima pokazivanja pristanka), a vaše će se prihvaćanje smatrati obvezujućim između vas i Mastercarda. Ovim potvrđujete, bez ograničenja, da nećete osporavati valjanost ili izvršenje ovih uvjeta upotrebe i svih povezanih dokumenata.

©2015 Mastercard. Mastercard, Priceless i Mastercard Brand Mark registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Mastercard International Incorporated. Sponzor: Mastercard International Incorporated, 2000 Purchase Street, Purchase, NY 10577

Korisnička služba i podatci za kontakt

Glavni savjetnik

Mastercard International Incorporated

2000 Purchase Street

Purchase, NY 10577 USA

Telefon: 1-800-MASTERCARD (1-800-627-8372)